Semináře pro učitele ZŠ

 

IMG_0866

Mimořádné události v globálních souvislostech

Seznámíme učitele s pojmem mimořádná událost, jeho ukotvením v legislativě ČR a s příklady mimořádných událostí ve světě. Dozvědí se, jaký je rozdíl mezi mimořádnou událostí v rozvojové a rozvinuté zemi a jaké jsou možnosti snižování rizika katastrof. Představíme také cíle, principy a další témata globálního rozvojového vzdělávání.

Učitelé si vyzkouší aktivity, které mohou využít při výuce mimořádných událostí na ZŠ. Seznámí se s metodami, jak s žáky mluvit o mimořádných událostech – o jejich průběhu, následcích a o pomoci, která je zasaženým poskytována v ČR a ve vybraných rozvojových zemích.

Učitelé dostanou metodickou příručku Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce „Mimořádné události v globálních souvislostech“, která obsahuje šest lekcí pro mladší a starší žáky a informační texty pro učitele.

OBJEDNAT

 

Uprchlíci před tabulí

Migrace

Představíme učitelům zahraniční humanitární pomoc Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce v uprchlických táborech v různých zemích a osobní zkušenosti ze setkání s lidmi, kteří prchají ze svých domovů. Seznámíme učitele s teorií i praxí migrace a s vybranými údaji, které se týkají současného migračního pohybu. Uvedeme také cíle, principy i další témata globálního rozvojového vzdělávání.

S tématem migrace se pojí mnoho předsudků a učitelé se mohou setkat s hluboce zakořeněným stereotypním uvažováním žáků. Nabízíme proto učitelům aktivity, které toto myšlení mohou korigovat. Aktivity nejsou postaveny na argumentech, neboť ty při bourání předsudků selhávají, ale na vlastních zkušenostech a prožitcích žáků. Žáci tak poznají své postoje k tématu migrace.

OBJEDNAT

 

Chuko (4)

Voda nad zlato

Voda a rozvoj

Podle údajů Světové zdravotnické organizace nemělo v roce 2015 přístup k nezávadné pitné vodě 9 % světové populace a k základnímu sanitárnímu zařízení 32 % světové populace.

Informujeme o tom, jak nedostatek pitné vody ovlivňuje rozvoj chudých zemí a životy lidí. Seznámíme učitele s pojmem virtuální voda a s tím, jaké nároky klade náš životní styl na dostatek vody a jak je současný svět z hlediska spotřeby vody globálně propojený. Představíme také cíle, principy a další témata globálního rozvojového vzdělávání.

Seminář je interaktivní – učitelé si vyzkouší aktivity, které mohou využít ve výuce. Nabídneme učitelům metody, jak hovořit se žáky o tématu vody v globálních souvislostech.

OBJEDNAT

 

Ropa na talíři

Udržitelná spotřeba potravin

Víte, kolik ropy bylo spáleno, než se dostalo jídlo na Váš talíř?
Produkce a doprava potravin patří mezi odvětví s nejvyšším množstvím emisí skleníkových plynů. Seznámíme učitele s vlivem produkce a dopravy potravin na změny klimatu. Uvedeme, jak tyto změny následně ovlivňují život obyvatel rozvojových zemí.

Věnujeme pozornost živočišné výrobě, která je významných zdrojem skleníkových plynů vzniklých lidskou činností. Maso patří k potravinám nejnáročnějším na spotřebu vody. Nabídneme příležitost uvědomit si, jak můžeme svým spotřebitelským rozhodováním ovlivňovat svůj podíl na změnách klimatu. Představíme také cíle, principy a další témata globálního rozvojového vzdělávání.

Seminář je interaktivní – učitelé si vyzkouší dvě modelové lekce, kterými prohloubí svou kompetenci začleňovat témata globálního rozvojového vzdělávání do výuky.

OBJEDNAT

 

Chuko (2)

Buďte v obraze

Využití audiovizuálních materiálů při výuce globálních témat

Nabídneme učitelům metody a postupy práce s audiovizuálními materiály ve výuce. Seznámíme učitele s výhodami i riziky této práce. Věnujeme pozornost tomu, jak fotografie a filmy vnímají žáci a jak je možné jejich použitím rozvíjet kritické myšlení.

Upozorníme na problém stereotypizace, jež je hlavním rizikem při využití audiovizuálních materiálů. Předvedeme učitelům nástroje, kterými mohou negativním stereotypům předcházet. Představíme také cíle, principy a další témata globálního rozvojového vzdělávání.

Seminář je interaktivní – učitelé si vyzkouší metody práce s audiovizuálními materiály. Ukážeme způsoby, kterými lze rozvíjet dovednost žáků kriticky přemýšlet.

OBJEDNAT