Co je to globální rozvojové vzdělávání?

Globální rozvojové vzdělávání (GRV) je celoživotní vzdělávání, které směřuje k porozumění současnému světu a globálním problémům lidstva v jejich souvislostech. Usiluje o přijímání odpovědnosti každého z nás za sebe a za svět, ve kterém žijeme.

 

Proč patří GRV do škol?

Protože učit v globálních souvislostech znamená lépe rozumět současnému světu.

Globální rozvojové vzdělávání:

 • seznamuje žáky s globálními problémy a vede je k tomu, aby porozuměli jejich příčinám a důsledkům,
 • vede žáky k přemýšlení a hledání souvislostí mezi lokálními a globálními aspekty života člověka,
 • učí žáky diskutovat a respektovat různé názory a pohledy na svět,
 • vede žáky k solidárnímu jednání a učí je podílet se na řešení lokálních i globálních problémů.

 

Jak se GRV promítá do RVP ZV?

Principy a témata GRV nejsou v RVP ZV ničím novým. Učitelé je mohou najít ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět (1. stupeň), Člověk a společnost a Člověk a příroda (2. stupeň) a také v průřezových tématech, které jsou jeho nedílnou součástí. Z pohledu RVP ZV směřuje GRV například k:

 • utváření prvotního uceleného obrazu světa poznáváním základních vzájemných vztahů a souvislostí a globálních problémů (Člověk a jeho svět),
 • poznávání dějinných, sociálních a kulturně-historických aspektů života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech (Člověk a společnost),
 • poznávání složitosti a rozmanitosti přírody a podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností na místní i globální úrovni (Člověk a příroda),
 • porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech),
 • rozvoji smyslu pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, pochopení a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti (Multikulturní výchova),
 • pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními environmentálními problémy a vlastní odpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí (Environmentální výchova),
 • rozvoji citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií, předsudkům a zjednodušeným soudům o společnosti i jednotlivci (Mediální výchova).